Artikler

  • Medvirkende årsak til mobbing

    Manglende språkferdigheter er en sterkt medvirkende årsak til mobbing og utestengelse fra lek. Det å føle tilhørighet og være en betydningsfull del...
  • Engasjerte barn

    Alle barn har rett til et godt språkmiljø og til å være en del av et inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Likevel opplever mange - særlig barn med språkvansker, nedsatt funksjonsevne eller minoritetsspråklige - at det er et stykke mellom intensjon og virkelighet.
  • Åpenhet om annerledeshet

    Da sønnen min begynte på skolen, oppfordret læreren oss til å være åpne med klassen om hans syndrom. Jeg endte opp med å holde et slags foredrag for 30 førsteklassinger om “annerledeshet”.