Hvorfor tegnstøtte?

I Ebbe Nebb sitt univers benyttes både tegn-til-tale (håndtegn) og symboler (grafiske tegn). Dette gir barna ekstra måter å kunne uttrykke seg på og flere knagger å henge begrepsforståelse på! Det finnes mangfoldige grunner til å støtte kommunikasjonen vår med tegn - her får du 10 av dem:

 1. Tegn forsterker og akselererer språkutviklingen hos alle barn
 2. For barn med norsk som andrespråk, fungerer tegn som bro mellom språkene 
 3. Se - hør - gjør: Barna får læringen inn gjennom flere sanser
 4. Tegn støtter utviklingen av essensielle kommunikasjonsegenskaper som oppmerksomhet og lytting, forståelse, hukommelse, gjenkjennelse og organisering av språk & uttrykk 
 5. Håndtegn kan hjelpe personer med begrenset/utydelig tale å uttrykke seg, og symboler kan hjelpe de som ikke kan/vil bruke håndtegn
 6. Håndtegn er lettere å lære seg enn talte ord
 7. Håndtegn er noe man alltid har med seg
 8. Barn generelt synes at tegn er moro - la oss utnytte det
 9. Ved å bruke tegn, bidrar du til et inkluderingssamfunn
 10. ...og fordi vi ønsker at alle barn skal være medskapende aktører fremfor passive mottakere. Språk er nøkkelen!

  Barns rettigheter

  Alle barn har rett til et godt språkmiljø og til å være en del av et inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Dette er nedfelt i både nasjonale og internasjonale førende dokumenter som FNs barnekonvensjon, Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehager, Opplæringsloven og Læreplanverket. Fra et politisk perspektiv er det med andre ord lagt opp til høy bevissthet rundt viktigheten av barns rettigheter og språkutvikling. Likevel opplever mange - særlig barn med språkvansker, nedsatt funksjonsevne eller minoritetsspråklige - at det er et stykke mellom intensjon og virkelighet. 

   

  Manglende språkferdigheter er en sterkt medvirkende årsak til mobbing og utestengelse fra lek. Det å føle tilhørighet og være en betydningsfull del av et fellesskap er noe av det viktigste som finnes for vår livskvalitet. Som samfunn mislykkes vi altfor ofte med integrering og tilrettelegging.

   

   

  Barn er avhengige av samtalepartnere som bruker deres uttrykksform i kommunikasjonen, og det er de voksnes ansvar å tilrettelegge for gode språkmiljøer slik at alle barn gis det beste utgangspunktet for å kunne uttrykke egne behov, tanker og følelser. Både i dialog med jevnaldrende og sine omsorgspersoner. Og det er ingen grunn til å være reaktive! Barnegrupper som allerede bruker tegn i tillegg til det muntlige språket er langt bedre rustet til å ta imot barn med behov for ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon).

   

   

  Gjennom universell utforming som tegn-til-tale og symboler, vil barn med svekket språkkompetanse få større mulighet til å være regissører i sine egne liv - og økt grad av opplevd mestring og inkludering.